سیخ استیل

انواع سیخ استیل

نوع سیخ توضیح ضخامت عرض طول
سیخ استیل کوبیده ورق استیل جنس مرغوب ۲ ۲۰ ۶۵۰
سیخ استیل جوجه ورق استیل جنس مرغوب ۲ ۱۰ ۶۵۰
سیخ استیل شیشلیک ورق استیل جنس مرغوب      
سیخ استیل جگر ورق استیل جنس مرغوب ۲ ۵ ۵۰۰

و انواع سیخ استیل به درخواست مشتری در سایزهای مختف