انواع کانتر

انواع کانتر آشپزخانه

کانتر ساده استنلس استیل با پایه های قابل تنظیم کانتر ساده
کانتر قاشق و چنگال استنلس استیل با پایه های قابل تنظیم کانتر قاشق و چنگال
کانتر گرم بن ماری استنلس استیل. آبگیری مخزن به طور خودکار کانتر گرم
ریل کانتر ریل کانتر